Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Isabelle Decallonne, handel drijvend onder de benaming ‘Atelier Illumen’, gevestigd te 9506 Waarbeke, Wallestraat 47, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE 0770 767 641, hierna genoemd ‘Atelier Illumen’.

Atelier Illumen ontwerpt en realiseert glas-in-lood ramen op maat en voert herstellingen/restauraties uit.

Artikel 1. Toepassing
Deze voorwaarden regelen de overeenkomsten tussen Atelier Illumen en de klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen, tenzij de partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

De klant wordt geacht ze onvoorwaardelijk te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Atelier Illumen behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen.

Artikel 2. Bestelling
De overeenkomst tussen Atelier Illumen en de klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten gevalideerd wordt met een getekende offerte die per e-mail verstuurd wordt door Atelier Illumen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. De uitvoering van de opdracht wordt ingepland na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van het voorschot door de klant binnen de vastgelegde betalingstermijn vermeld op de voorschotfactuur.

Artikel 3. Prijzen
De prijzen worden vermeld in het overzicht van de offerte en op de factuur. De prijzen zijn uitgedrukt in euro. In geval van tegenstrijdigheid, gaat het bedrag op factuur voor.

De door Atelier Illumen gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

Waardebonnen hebben een vastgelegd bedrag dat kan ingewisseld worden voor een (deel van een) opdracht. Waardebonnen zijn onbeperkt geldig tenzij anders vermeld en zijn onderhevig aan prijswijzigingen. Bij verlies van waardebonnen kan Atelier Illumen niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
De aan de klant overgemaakte facturen dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te worden betaald op de bankrekening van Atelier Illumen – Isabelle Decallonne, zoals aangegeven op de factuur.

Opdrachten die gespreid worden over een langere periode worden steeds bij aanvang van de deelopdracht gefactureerd en betaald.

Geen enkele opdracht wordt opgestart zonder voorafgaand het overeenstemmende voorschot werd ontvangen.

Indien de klant niet tijdig betaalt, is Atelier Illumen gemachtigd om toegang tot de bestelling te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten tot alle uitstaande rekeningen zijn voldaan (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlintresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.

Artikel 5. Facturen
Facturen door de klant ontvangen in PDF worden op eenvoudig verzoek verzonden per post.
Behoudens specifieke betalingsmodaliteiten die tussen Atelier Illumen en de opdrachtgever zijn afgesproken, zal de opdrachtgever na aanvaarding van de offerte een voorschotfactuur twv 30% van het totaalbedrag ontvangen.
Eenmaal de opdracht is uitgevoerd, wordt de factuur verzonden twv het totaalbedrag verminderd met het voorschotbedrag.

Indien niet kan overgegaan worden tot de plaatsing omwille van verhindering door derden, kan/kunnen het/de afgewerkte glasra(a)m(en) bij Atelier Illumen opgeslagen worden. Daarvoor zal een stockagekost van 5% van het totaalbedrag per maand aangerekend worden.

Onze facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag vermeld op de factuur via overschrijving op vermeld rekeningnummer.
Mocht u in gerechtelijke reorganisatie zijn, kunnen leveringen enkel gebeuren tegen contante betaling vooraf of bij levering.
Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de openstaande factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 125 euro, alsook verwijlintresten van 1% per maand. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige klant.

Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten zijn slechts ontvankelijk indien zij per aangetekend schrijven bij ons toekomen binnen de zeven kalenderdagen na levering.
Het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement waar de maatschappelijke zetel van onze vennootschap gelegen is, bevoegd.